Jikishin Kage Ryu Kenjutsu - Fotos

Jan Jannik (4. Dan Shotokan Karate, 1. Dan Jikishin Kage Ryu Kenjutsu, 1. Dan Judo)