III. Seminary Kenjutsu - Slovakia


Fürtös Janos, Sensei Suzuki, Jozsef Pozsgal

Instructor: Suzuki Kimiyoshi sensei, head kenjutsu instructor,
XVII. grand master and 6.th dan of go-ju ryu karate-do

Galanta - Slovakia 8. - 10. April 2011

 

Video Fukuro Shinai No Kata

Video Ko-Ryu Kata